شرکت ساختمانی کارگاه کارون

بایگانی برای: ساختمان سازی

5555555555555

پروژه مسکونی 32 واحدی رسالت اهواز

توضیحات پروژه مسکونی 32 واحدی رسالت اهواز محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 32 واحد وضعیت پروژه :

5555555555555

پروژه 44 واحد مسکونی و تجاری جوادالائمه

توضیحات پروژه 44 واحد مسکونی و تجاری جوادالائمه محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی، تجاری تعداد واحد : 44 وضعیت

5555555555555

پروژه مسکونی 12 واحدی شقایق

توضیحات پروژه مسکونی 12 واحدی شقایق محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 12 وضعیت پروژه : خاتمه کار

5555555555555

پروژه 258 واحدی سروستان

توضیحات پروژه 258 واحدی سروستان محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 258 وضعیت پروژه  : در دست اجرا<

5555555555555

پروژه مسکونی 132 واحدی رسالت

توضیحات پروژه مسکونی 132 واحدی رسالت محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 132 وضعیت پروژه : خاتمه کا

5555555555555

مسجد روستای عین 2 اهواز

توضیحات مسجد روستای عین 2 اهواز محل انجام پروژه : اهواز وضعیت پروژه : خاتمه کار تاریخ خاتمه کار : 1385/02/29

5555555555555

پروژه 440 واحدی مسکن مهر شیبان

توضیحات پروژه 440 واحدی مسکن مهر شیبان محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 440 وضعیت پروژه : خاتمه

5555555555555

پروژه مسکونی 61 واحدی اروند

توضیحات پروژه مسکونی 61 واحدی اروند محل انجام : پروژهآبادان نوع بنا : مسکونی تعداد واحد  : 61 وضعیت پروژه : خاتمه کار

5555555555555

مجتمع 38 واحدی تجاری-مسکونی گلها

توضیحات مجتمع 38 واحدی تجاری-مسکونی گلها محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 38 وضعیت پروژه : در دس

5555555555555

مجتمع مسکونی 100 واحدی ترنجستان

توضیحات مجتمع مسکونی 100 واحدی ترنجستان محل انجام پروژه : اهواز نوع بنا : مسکونی تعداد واحد : 100 وضعیت پروژه : در دس